დახმარება

კონფიდენციალობის პოლიტიკა

 

პერსონალური მონაცემები მოიცავს ინფორმაციას, რომელსაც ვებ-გვერდი  მოიპოვებს თქვენთვის მომსახურების გაწევის პერიოდში და რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის. წინამდებარე წესებისა და პირობების, კომპანიის ვებგვერდზე განთავსების მიზანია მოგაწოდოთ ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას ჩვენი მუშაობის პრინციპებისა და თქვენი სამართლებრივი დაცვის მექანიზმების შესახებ. წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა და კომპანიას შორის დადებულ სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმებას.

ტერმინთა განმარტება

კომპანია - შპს ,,ომეგა“ /სავაჭრო ნიშნით ,,მეგატექნიკა“/; რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო კოდი: 211334830. რეგისტრირებული მისამართი: თბილისი, წერეთლის #140;

მონაცემთა დამმუშავებელი - კომპანია;

ვებ-გვერდი -კომპანიის ვებ-გვერდი - megatechnica.ge, რომლის მეშვეობითაც ხდება მომხმარებელთა მომსახურება;

მომხმარებელი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ვებგვერდზე რეგისტრაციის გზით ეთანხმება წინამდებარე წესებსა და პირობებს ან/და აწარმოებს კომუნიკაციას კომპანიასთან;

მონაცემთა სუბიექტი -  მომხმარებელი;

პერსონალური მონაცემები - სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, პირადი ნომერი/პასპორტი ნომერი, ტელეფონის ნომერი, მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები ელ.ფოსტა და პაროლი;

 

 

 ძირითადი დებულებები

 

 • მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემები კონფიდენციალურია;
 • პერსონალურ მონაცემებს დავამუშავებთ ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად;
 • თქვენი ნებართვის გარეშე არ გავუმჟღავნებთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას მესამე პირებს, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;
 • პერსონალურ მონაცემებს გამოვიყენებთ მხოლოდ მართლზომიერად;
 • ვიზრუნებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებასა და დაცვაზე;
 • პერსონალური მონაცეები განზოგადებული სახით შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სტატისტიკის საწარმოებლად.
 • თქვენი სურვილის შემთხვევაში მოგაწვდით ინფორმაციას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით.
 • მონაცემთა დამუშავების მიზანია ვებგვერდზე რეგისტრაცია, კომპანიის ვებგვერდის მეშვეობით მასზე განთავსებული/შემოთავაზებული ნებისმიერი სერვისით სარგებლობა, სასურველი პროდუქციის შეძენა, პირდაპირი მარკეტინგი.
 • მონაცემთა მიწოდება ნებაყოფლობითია;
 • თქვენი უფლებაა კომპანიის მიერ დამუშავებულ თქვენს პერსონალურ მონაცემთა თაობაზე ინფორმაციის მიღება, მათი გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და განადგურება.
 • კონფიდენციალობის პოლიტიკა გამოიყენება ყველა იმ შემთხვევებში, როდესაც, თქვენ, ეწვევით ჩვენი კომპანიის ვებ-გვერდს, გაივლით შესაბამის რეგისტრაციას ან შეიძენთ სასურველ პროდუქტს მისი გამოყენებით, ისარგებლებთ კომპანიის ვებ-გვერდის მეშვეობით შემოთავაზებული ნებისმიერი სერვისით.
 • წინამდებარე წესების და პირობების გაცნობითა თქვენ ეთანხმებით კომპანიის კონფიდენციალობის პოლიტიკას და  ასევე, ადასტურებთ რომ, მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს, მათი მოწოდება მოხდა თქვენი სურვილით და ამისათვის თქვენ გაგაჩნიათ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა.

 

მომხმარებლის განცხადებები

თქვენ უფლებამოსილებას ანიჭებთ და თანხმობას აცხადებთ მასზედ, რომ ჩვენი კომპანიის მიერ საკუთარი შეხედულებისამებრ და მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში, ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი რაოდენობით, ნებისმიერი წყაროდან გამოთხოვნილ და მიღებულ იქნას ინფორმაცია თქვენს შესახებ, მათ შორის პერსონალური მონაცემები, მათი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, ანალიზის, შენახვის, პირდაპირი მარკეტინგული, ასევე საკანონმდებლო ან/და სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულების მიზნებისთვის. თქვენ აგრეთვე თანხმობას აცხადებთ დამუშავებული/მოპოვებული პერსონალური მონაცემები საჭიროების შემთხვევაში, ზემოაღნიშნული მიზნებიდან გამომდინარე, კომპანიამ გადასცეს მესამე პირებს. ამასთანავე, მესამე პირთა მიმართ ასევე მოქმედებს მკაცრი კონფიდენციალობის პოლიტიკა. 

 

"cookie"  ფაილები

ჩვენი ვებგვერდის მოხმარებით თქვენ მკაფიოდ და ცალსახად აცხადებთ თანხმობას კომპანიის მიერ დამუშავდეს თქვენი პერსონალური მონაცემები "cookie" და სხვა მსგავსი ტექნოლოგიით. ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენების დაწყებამდე, ჩვენ უნდა მივიღოთ თქვენგან თანხმობა "cookie"  ფაილების გამოყენების შესახებ. თქვენ მიერ ვებგვერდის გამოყენების გაგრძელება მიიჩნევა თანხმობად "cookie" ფაილების გამოყენებასთან დაკავშირებით.

"cookie" არის მცირე ზომის მონაცემი, რომელიც იგზავნება ვებგვერდის სერვერიდან მომხმარებლის პერსონალურ კომპიუტერზე, მობილურ ტელეფონზე, ტაბლეტზე ან სხვა სახის ელექტრონულ მოწყობილობაზე და ინახება ამ მოწყობილობის მყარ დისკზე. იგი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მომხმარებლისთვის სხვადასხვა სერვისის მიწოდებისას. ბევრ სხვა სასარგებლო დანიშნულებასთან ერთად, იგი საშუალებას იძლევა შეინახოს და გადაამუშავოს ინფორმაცია მომხმარებლის და მისი მოწყობილობის ქცევის შესახებ, შენახული ინფორმაციის მეშვეობით ამოიცნოს მომხმარებელი და გააუმჯობესოს შეთავაზებული სერვისი.

შესაბამისად, ჩვენი ვებ-გვერდის მიერ "cookie" ფაილების გამოყენების მიზანს წარმოადგენს მომსახურების გაუმჯობესება, ონლაინ შოპინგის მომხმარებლისათვის გამარტივება და ვებ-გვერდის სტატისტიკური მონაცემების მიღება.

ჩვენი ვებგვერდი არ იყენებს "cookie" ფაილებს მომხმარებლების შესახებ პირადი ინფორმაციის შეგროვების მიზნით. თუმცა, გარკვეული დამუშავებული ინფორმაცია შეიძლება იყოს პირადი მონაცემი. მოგროვებული მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს, გარდა ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკით განსაზღვრული შემთხვევებისა. აღნიშნულთან დაკავშირებით გთხოვთ დეტალურად გაეცნოთ ჩვენ მიერ მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და კონფიდენციალურად დაცვის პოლიტიკას.

თუ გსურთ, შეზღუდოთ "cookie" ფაილები ან დაბლოკოთ ისინი ჩვენს ვებგვერდზე, შეგიძლიათ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლა. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ზოგიერთი სერვისი არ იფუნქციონირებს თუ დაბლოკავთ ან წაშლით "cookie" ფაილებს.

 

შესწორებები და ცვლილებები 

 

ვინაიდან, კომპანიის ვებგვერდის ნებისმიერი და ყოველი გამოყენებისას ივარაუდება, რომ კომპანიის კონფიდენციალობის პოლიტიკა წაკითხული, გაგებული და მიღებულია თქვენ მიერ. კომპანიის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს, ნებისმიერ დროს, ცალმხრივად, ამავე ვებგვერდზე გამოქვეყნების გზით, შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე პირობებში მომხმარებლის დამატებითი თანხმობის გარეშე. კონფიდენციალობის პოლიტიკაში შეტანილ ცვლილებებს სავალდებულო ძალა ექნება ვებგვერდზე გამოქვეყნებისთანავე.