დახმარება

წესები და პირობები

წესები და პირობები

 

გთხოვთ, ვებგვერდის მეშვეობით ნივთის შეძენამდე ყურადღებით გაეცნოთ ვებგვერდის მოხმარების ქვემოთ მოცემულ წესებსა და პირობებს. თუ თქვენ არ ეთანხმებით აღნიშნულს, ვალდებული ხართ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოთ ვებგვერდით სარგებლობა.  ნივთის შეძენისას ყიდვის ღილაკზე დაკლიკებით, თქვენ ავტომატურ რეჟიმში ეთანხმებით წინამდებარე შეთანხმების დებულებებს.

 

ტერმინთა განმარტება

 

 • კომპანია - შპს ,,ომეგა“ /სავაჭრო ნიშნით ,,მეგატექნიკა“/; რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო კოდი: 211334830. ფაქტობრივი (ადმინისტრაციული  ოფისის) მისამართი: თბილისი, წერეთლის #140; იურიდიული მისამართი: თბილისი, გამსახურდიას #11; ელ.ფოსტა: info@megatechica.ge; tel. 2 350515.
 • ვებ-გვერდი - კომპანიის ვებ-გვერდი - megatechnica.ge, რომლის მეშვეობითაც ხდება მომხმარებელთა მომსახურება;
 • ნივთი - კომპანიის სავაჭრო ქსელში არსებული ნივთები;
 • ნივთის შეძენა - ნივთის ონლაინ შეძენა;
 • მომხმარებელი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ვებგვერდზე რეგისტრაციის გზით ეთანხმება წინამდებარე წესებსა და პირობებს ან/და აწარმოებს კომუნიკაციას კომპანიასთან ნივთის შეძენის მიზნით;
 • შეთანხმება - მომხმარებელს და კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც მოიცავს წინამდებარე წესებსა და პირობებს (მის დანართებს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ონლაინ შეძენის პირობებს, ონლაინ განვადების პირობებს, მიწოდების პირობებს, საგარანტიო მომსახურების პირობებს, TAX FREE სერვისით სარგებლობის პირობებს, ნივთის შეკეთების/გადაცვლის/დაბრუნების პოლიტიკას და კონფიდენციალობის პოლიტიკას.

 

მხარეთა უფლებამოვალეობები

კომპანიის ვებგვერძე შეკვეთის/შეძენის განხორცილებისას თქვენ, როგორც მომხმარებელი, იცავთ წინამდებარე შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვებგვერდით სარგებლობის პირობებს. კერძოდ:

 

 • წარმოადგენთ ჩვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას იმისთვის, რომ ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით.
 • იღებთ პასუხისმგებლობას თქვენს მიერ მოწოდებული პირადი მონაცემების სანდოობასა და სიზუსტეზე.
 • იძლევით გარანტიას, რომ ის საბანკო ბარათი, რომლის დეტალებსაც გვაწვდით, იყენებთ მას მართლზომიერად, წარმოადგენს თქვენ პირად საბანკო ბარათს და მასზე განთავსებულია საკმარისი ოდენობის თანხა გადახდის ოპერაციის განსახორციელებლად.
 • დაიცავთ ინტელექტუალურუფლებებს.
 • არ განახორციელებთ ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციის კოპირებასა და გავრცელებას ნებისმიერი სახით და ნებისმიერი მიზნებისთვის, კომპანიასთან შეუთანხმებლად.
 • არ წარმოადგენთ თავს სხვა პირად ან/და არ გამოიყენებთ სხვა პირის პირად მონაცემებს.
 • არ განახორციელებთისეთ ქმედებებს, რომელიც საფრთხეს უქმნის ვებ გვერდის ან/და მომსახურების გამართულ მუშაობას.
 • არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც ეწინააღმდეგბა საქართველოს კანონმდებლობას და ამ შეთანხმებას.

 

ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას, რომ:

 • დავიცავთ წინამდებარე შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვებ-გვერდით სარგებლობის პირობებს.
 • ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ვიზრუნებთ იმაზე, რომ თქვენი შეკვეთის და გადახდის დეტალები იყოს დაცული.
 • შთანხმებაში არსებული ვადების დაცვით მოგაწვდით შეძენილ ნივთებს თქვენს მიერ მითითებულ (შეთანხმებულ) მისამართზე.
 • არ განვახორციელებთ ისეთ ქმდებას, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას და ამ ხელშკრულებას.
 • თუ მიტანის სერვისი და/ან ნივთები არ არის ხელმისაწვდომი, ჩვენ ამის შესახებ გაცნობებთ SMS-ით ან სატელეფონო ზარით, ვებგვერძე რეგისტრაციის ან შეკვეთის განხორცილების დროს თქვენს მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე და დაგიბრუნებთ გადახდილ თანხას;

 

ნივთის შეძენა

 • კომპანიის ვებგვერდიდან ნივთის ონლაინ შეძენა შესაძლებელია ვებგვერძე რეგისტრაციის გზით /იხ.ონლაინ შეძენა/.
 • შეძენის განხორციელებაშესაძლებელია კვირის ნებისმიერ დღეს, 24 საათის განმავლობაში.
 • ნივთის, მიტანის სერვისის ან სხვა დამატებითი ხარჯების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ჯამური ფასი გამოჩნდება ვებგვერდზე შეკვეთის გაფორმებისას.
 • შეძენა შესაძლებელია შეკვეთილ ნივთზე ონლაინ გადახდის საშუალებით. გადახდისთვის შეგიძლიათ გამოიყენო საქართველოში მოქმედი ნებისმიერი კომერციული ბანკის მიერ გამოშვებული Visa, Master Card ან American Exspress ბარათი.
 • ჩვენ უფლებასვიტოვებთ, პერიოდულად შევცვალოთ ვებ გვერდზე ხელმისაწვდომი ნივთების ჩამონათვალი და ფასები. 
 • კომპანია უფლებამოსილია განახორციელოს ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციის რედაქტირება, წაშლა, დამატება, მოდიფიკაცია. იგი იტოვებს უფლებას პერიოდულად შეცვალოს ხელმისაწვდომი ნივთების ჩამონათვალი, მათი ფასები, შესყიდვის პირობები და მიტანის მომსახურების პირობები მომხმარებელთა წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. მოდიფიცირებული შეთანხმება ძალაში შევა გამოქვეყნებიდან და იმოქმედებს ვებგვერძე პუბლიკაციის შემდგომ განხორციელებულ გარიგებებზე.

 

მედიის მართვა

 • თქვენ თავად აგებთ პასუხისმგებლობას ნივთების გვერდზე როგორც ტექსტობრივ ისე ფოტო ფაილების შინაარსსა და ხარისხზე.
 • ნივთების გვერდზე თქვენს მიერ ატვირთული ტექსტობრივი და ფოტო მასალა არ უნდა შეიცავდეს მუქარას, ძალადობისა და ჩაგვრის მოწოდებას, არ უნდა იყოს დისკრიმინაციული რასის, ეთნიკური წარმოშობის, კანის ფერის, სქესის, რელიგიის, სოციალური სატუსის, სქესობრივი ორიენტაციისა და სხვა ნიშნების საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში პასუხისმგებელი პირი ხართ თქვენ.

 

ნივთის მიწოდება

 • ვებგვერდის საშუალებითშეძენილი ნივთის მიწოდებასთან დაკავშირებით, მომხარებელი უნდა გაეცნოს ვებგვერდზე განთავსებულ მიწოდების პირობებს.
 • თუ კომპანიამ ვერ უზრუნველყო მიწოდების პირობებში განსაზღვრულ ვადაში საქონლის მოწოდება, მომხმარებელი უფლებამოსილია განუსაზღვროს კომპანიას მიწოდების დამატებითი გონივრული ვადა და ამ ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდგომ უარი თქვას ხელშეკრულულებაზე.
 • კომპანია მომხარებელს მიაწვდის ნივთს იმ მისამართზე, რომელსაც მომხარებელი შეკვეთის განხორციელების დროს მიუთითებს
 • მომხმარებლის მიზეზით (არ პასუხობს ტელეფონს, არ იმყოფება მიწოდების მისამართზე და ა.შ.) დაგვიანებული მიწოდების შემთხვევაში კომპანია არ გაუუქმებს მომხარებელს შეკვეთას და არ აუნაზღაურებს მიტანის საფასურს. ამ შემთხვევაში ნივთი განთავსდება მომხარებელის მისამართან კომპანიის ყველაზე ახლოს მდებარე ფილიალის მისამართზე ან შესაბამის საწყობში, რომლის ტრანსპორტირების (ადგილზე წაღების) ხარჯი მომხარებელმა თავად უნდა გასწიოს.
 • არასრული საკონტაქტო ინფორმაციის, არაზუსტი მისამართის და მიწოდების ინსტრუქციების არარსებობის შემთხვევაში, ნივთის მიწოდების შეფერხებაზე/შეუსრულებლობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს. ასეთ შემთხვევაში შეკვეთილი ნივთის მიწოდება შესაძლებელია დაზუსტებულ მისამართზე განხორციელდეს განმეორებით, თუ მომხარებლეი ადგილზე ნივთის მიტანისას, დამატებით გადაიხდის მიტანის საფასურს.
 • ნივთის მიწოდების დროს ადგილზე უზრუნველყოფილი უნდა  იყოს ადეკვატური პირობები, (მათ შორის: ნივთის ლიფტით ზედა სართულებზე გადასაადგილებლად) და ხელმისაწვდომი იყოს ნივთის უსაფრთხოდ მიწოდება. კომპანია პასუხს არ აგებს ნებისმიერ დაზიანებაზე, ღირებულებაზე ან ხარჯზე, რომელიც შესაძლოა გაჩნდეს იმ შემთხვევაში, თუ მომხარებელი  ვერ უზრუნველყოფს მიტანის ადგილზე მისასვლელად საჭირო შესაბამის პირობებს.
 • ნივთის ვიზუალური შემოწმება უნდა მოხდეს მის ჩაბარებამდე, კურიერის თანდასწრებით. სხვა შემთხვევაში კომპანია იხსნის პასუხისმგებლობას.
 • მომხმარებელი უფლებამოსილია არ ისარგებლოს მიტანის სერვისით და თავად გაიტანოს შეძენილი ნივთი კომპანიის რომელიმე ფილიალიდან ან საწყობიდან.
 • შეძენილი ნივთის მონტაჟის ღირებულებას გადაიხდის მომხმარებელი.

 

შეკვეთის გაუქმება

 • ჩვენ შეიძლება გავაუქმოთ შეკვეთა, თუ რომელიმე ნივთი არა არის ხელმისაწვდომი რაიმე მიზეზის გამო. ჩვენს გაცნობებთ ამის შესახებ და დავაბრუნებთ თანხას, რომელიც თქვენ გადაიხადეთ.
 • თქვენ შეკვეთის გაუქმების უფლება არ გაქვთ.

 

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

 • გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ ვებგვერდზე შესვლა შეუძლებელია, შეფერხებულია ან შეზღუდულია ან თუ ვებ-გვერდი არ მუშაობს სწრაფად და გამართულად, არსებობს დიდი ალბათობა, იმისა, რომ თქვენ ვერ შეძლებთ მომსახურების მიღებას და თანხის გადახდა შესაძლებელია წარუმატებლად დასრულდეს. ყოველგვარი გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, ვალდებულნი ხართ თავი შეიკავოთ ვებ-გვერდის გამოყენებისგან.
 • თუაღნიშნულის მიუხედავად, თქვენ მაინც აგრძელებთ ვებ-გვერდით სარგებლობას, დამდგარ შედეგებზე და რისკებზე კომპანია  არ იღებს პასუხიმგებელობას.
 • ჩვენ არ გვეკისრება პასუხისმგებლობა და ვალდებულება რაიმე სახის გარანტიის ან პირობის მიცემაზე ამ ვებგვერდთან დაკავშირებით, მათ შორის: შეუსაბამობაზე ვებგვერდსა და მომხმარებლის ფაილებს ან მომხმარებლის მიერ ინტერნეტში გამოყენებულ სანავიგაციო პროგრამასა (browser) ან ვებგვერძე შესასვლელ სხვა პროგრამას შორის და სხვა პრობლემებზე, რომლებიც მომხმარებელს შეიძლება შეექმნას ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო.
 • ჩვენ დიდ ძალისხმევას ვწევთ ვებგვერდზე უშეცდომო ინფორმაციის წარმოდგენის მიზნით. ჩვენ ბოდიშს ვიხდით წინასწარ, თუ აღნიშნულის მიუხედავად, ვებგვერდზე არსებული ინფორმაცია აღმოჩნდა არაზუსტი. ამავდროულად, ჩვენ შევეცდებით ყურადღება დავუთმოთ ვებგვერდის ტექნიკურ გამართულობას, რათა მან იფუნქციონიროს უხარვეზოდ და დაცული იყოს ვირუსებისგან.
 • ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას იმ ზიანზე, რაც თქვენ მოგადგათ ჩვენი ბრალეული მოქმედების გამო იმ თანხის ფარგლებში, რაც თქვენს მიერ გადახდილია ნივთის შეძენისას. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი თქვენს ნებისმიერ დანაკარგზე, ზიანსა თუ დანახარჯზე, მათ შორის თქვენი შემოსავლის პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დაკარგვაზე.
 • ჩვენს არ ვიღებთ არანაირ პასუხისმგებლობას გადმოცემული ინფორმაციის დაგვიანებაზე, შეუსრულებლობაზე, შეცდომებზე ან დაკარგვაზე, აგრეთვე ვირუსებზე ან სხვა დაბინძურებასა და დესტრუქციულ თვისებებზე, რომელიც გადაეცა თქვენს ელექტრონულ სისტემას (კომპიუტერი და სხვა) ჩვენი ვებგვერდიდან.
 • ჩვენს პასუხს არ ვაგებთ ნივთის მიწოდების შუსრულებლობაზე ან დაგვიანებაზე, როდესაც ასეთი შეფერხებები გამოწვეულია იმ ქმედებით, რომელიც სცდება ჩვენი შესაძლებლობების გონივრულ ფარგლებს, როგორიც არის დაუძლეველი ძალა (ფორსმაჟორი) ან მესამე პირთა ქმედებები.
 • ჩვენ გადავდგით ყველა გონივრული ნაბიჯი იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ინტერნეტთაღლითობა და უზრუნველვყოთ თქვენგან მიღებული პირადი მონავემების მაქსიმალური უსაფრთხოება, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიქნებით პასუხისმგებელი იმ ნაკლებად სავარაუდო შემთხვევაზე, როდესაც შეიძლება მოხდეს ჩვენს ან ჩვენს მიერ გამოყენებული მესამე პირების უსაფრთხო კომპიუტერულ სერვერებზე არაავტორიზებული პირების შესვლა.
 • კომპანია იტოვებს უფლებას საკუთარი შეხედულებისამებრ არ დაუშავს ან სხვა სახით შეზღუდოს მომხმარებელთა მომსახურება.

 

ინტელექტუალური საკუთრება

აკრძალულია ამ ვებგვერდის შემცველობის უნებართვოდ მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნება, კოპირება, გადაცემა ან შენახვა. აკრძალვა არ ეხება კომპიუტერში 
შენახვას ან ამობეჭდვას მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვის. ციტირების შემთხვევაში აუცილებელია კანონმდებლობით დადგენლი საავტორო უფლებების დაცვა. 
დაუშვებელია ვებგვერდზე არსებული სავაჭრო ნიშნების და ლოგოების რეპროდუცირება, გამოქვეყნება ან გავრცელება შესაბამისი წინასწარი ნებართვის გარეშე 
უფლების მფლობელის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

 

საჩივრები

ჩვენ ძალიან სერიოზულად აღვიქვამთ საჩივრებს და მიზნად ვისახავთ ვუპასუხოთ თქვენს საჩივარს 10 სამუშაო დღეში. საჩივარი გამოგზავნილ უნდა იქნას შემდეგ მისამართზე: sales@megatechnica.ge

 

დასკვნითი ნაწილი

 • არ გამოიყენოთ ავტომატური სისტემა ან პროგრამა ჩვენს ვებგვერდიდან ან ნივთის ონლაინ შეკვეთა/შეძენის ფუნქციასთან მიმართებაში.
 • არ შეაგროვოთ პერსონალურად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია ამ გვერდიდან, არ გამოიყენოთ ვებგვერდის მიერ მოწოდებული საკომუნიკაციო სისტემები კომერციული შუამავლობისთვის. არ უშუამავლოთ ვებგვერდის ნებისმიერ მომხმარებელს არანაირი მიზნით. არ გამოაქვეყნოთ ან არ გაავრცელოთ რაიმე ვაუჩერი და კოდი და არ გატეხოთ ეს ვებგვერდი.
 • წინამდებარე შეთანხმება შედგენილი საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. კომპანიასა და მომხმარებელს შორის შეთანხმების დადებისა და შესრულების ადგილად ითვლება ქ. თბილისი და შეთანხმებიდან გამომდინარე სადავო ურთიერთობები გადაწყდება ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმის წარმოების შედეგად საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.